วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการใช้ถนนโครงการ