ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ช่วยลดและป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางแยกออกสู่ถนน ทล.9

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งคมนาคม

ช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตุ