จัดทำโดย

 

สำนักก่อสร้างทาง    กรมทางหลวงชนบท 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด 

บริษัท เอส.พี.เค. คอนสตรั๊คชั่น จำกัด